Skip to content

Barneidrett

\"Pict0192\"\"DSCN0313\"

Det er kun i regi av Norges Motorssportforbund (NMF) at barn og unge mellom 5 og 16 år kan kjøre motorsykkel i Norge.
Barnekjøring kan kun skje på lukkede baner og anlegg som er godkjent av NMF. De som skal kjøre må ha gjennomgått lisenskurs, ha løst årslisens som inneholder forsikring og være tilsluttet klubb i NMF. Spesialutdannede aktivitetsledere for barneidrett /motorsykkelidrett skal lede alle tilbud og aktiviteter innenfor barneidrett i NMF-klubbene.
ALL ANNEN KJØRING, OGSÅ PÅ PRIVAT EIENDOM, ER FORBUDT !
NMF følger barneidrettsbestemmelsene i Norges Idrettsforbund og har fastsatt følgende vilkår for barneidretten i forbundet:

VILKÅR FOR BARNEIDRETT I NMF !
(følger barneidrettsbestemmelsene i Norges Idrettsforbund):

5 – 7 år
Lek og allsidig aktivitet for å stimulere barns utvikling og aldersbestemte trenbare egenskaper.

Aktiviteten skal være knyttet til all-idrett i Norges Idrettsforbund. Lek og allsidig aktivitet skal prege tilbudet. Aktiviteter med krav til grunnleggende motoriske ferdigheter som for eksempel å gå, løpe, hoppe, balansere, kaste, gripe, fange og henge skal ha en sentral plass. Aktivitetene skal varieres med ulike redskaper og miljø. Samarbeid mellom motorsportsklubber og andre idrettsklubber kan være en god løsning.

For barn i denne aldersgruppen skal det normalt ikke avholdes konkurranser utover det som er naturlig innen gruppeaktiviteten/treningen.

8 – 9 år
Allsidig aktivitet med sikte på opplæring og innføring i flere forskjellige idretter.

Det er viktig at barna over en to års periode får et tilbud der de får innføring i flere ulike idretters grunnteknikker. Også her er samarbeid med andre idrettsklubber et godt alternativ. Det er viktig at det blir nok tid til å øve seg i de ulike teknikkene. Barna må få reell mulighet til å lære seg de grunnleggende ferdighetene som særpreger de enkelte idrettene barna deltar i. Det bør derfor ikke legges opp til for mange idretter innenfor rammen av et år. Barn under 10 år skal ikke drive helårsidrett. Årsplaner bør utarbeides for å sikre fornuftig fordeling av flere idretter.
For barn i denne aldersgruppen kan det arrangeres enkeltstående konkurranser innenfor distrikt/region. Det må vises skjønn etter hvor i landet en bor, befolkningstetthet og hvor stor utbredelsen av motorsykkelidretten er i området. Arrangementene skal ha en uformell karakter. Det skal ikke benyttes resultatlister eller annen form for rangering. Hvis premiering finner sted, premieres alle likt.

10 – 12 år
Allsidig aktivitet, opplæring og begynnende spesialisering i enkelte (en eller flere) idretter.

Generelt skal allsidigheten fortsatt stå i fokus for denne aldersgruppen, men nå med mer allsidig øvelsesutvalg i den tekniske treningen. Ved å trekke inn beslektede idretter oppnår man variasjon og motivering i treningen. Med begynnende spesialisering menes at man bygger videre på grunnleggende ferdigheter i en enkelt idrett.

For 10-åringer gjelder de samme vilkår for konkurranser som for 8 og 9-åringer.

For barn det året de fyller 11 og 12 år kan det arrangeres konkurranser innen et begrenset geografisk område innenfor landets grenser. Også her skal det vises skjønn ved fastsettelse av disse grensene. Enkelte grener kan for disse aldersgruppene gi dispensasjon for deltakelse i kretsmesterskap og i konkurranser på høyere nivå.

For øvrig henvises til NIFs bestemmelser om barneidrett, sist revidert 1. april 2000. (se www.nif.idrett.no under linken barn og ungdom)

\"msm_bikes2\"

Viktig informasjon om mini roadracing – MiniMoto!

Ved å klikke deg inn på følgende link; www.mini-racing.no vil du finne masse interessant og viktig informasjon om MiniMoto – mini roadracing.

Klubbens kontaktperson er Lars Bekk på telefon 942 00 942 eller e-post larsbekk@gmail.com

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com