Viktig informasjon fra NMF om funksjonærlisenser!

Den første perioden er bestemt å være fra 1.1.2015 til 31.12.2017. For ikke å «stjele» varighet fra noen, har vi bestemt at alle lisenser som er gyldige i 2015 vil få ny gyldighetsdato satt til 31.12.2017.

Det betyr at enkelte får fire eller fem års gyldighet (2013-2017 og 2014-2017), men vi har kommet til at det er bedre enn å gi noen redusert gyldighetstid. Neste periode vil deretter bli 1.1.2018 til 31.12.2020 osv.

Funksjonærlisenser vil bli tilgjengelige i SAS. Vi håper å ha dette på plass om ikke lenge.
Vi vil komme tilbake til tidspunktet dette skjer, og hvordan de blir gjort tilgjengelige.
Kun høyeste lisens i en gren blir registrert i SAS og vist på lisenskortet, der hvor lisensene henger sammen i et hierarki. Det betyr at om man for eksempel har jury A i trial, så vil kun jury A trial stå som lisens i SAS og på lisenskortet. Det er da underforstått at man også har jury B og stevneleder i samme gren.

I Min Idrett vil imidlertid alt stå registrert som kompetanse som tidligere, men det er viktig å merke seg at en del kurs gir livsvarig gyldighet av kompetansen. Det er derfor nødvendig å se forskjell på kompetanse og lisens. SAS legger Min Idrett til grunn for generering av lisens når nødvendig kombinasjon av kompetanser er oppnådd, og at man har gjennomført eventuelle oppdateringer for riktig periode.
Det forutsetter at den enkelte selv må ta ansvar for å sende inn lisenssøknad til NMF med bekreftet praksis så snart den er gjennomført for å få kompetansen registrert.
Deltakelse på kurs og seminar registres automatisk gjennom deltakerlistene. For radiostyrt motorsport er det felles kompetanse for jury B, stevneleder og teknisk kontrollant.

Når det gjelder kurs og oppdateringsseminar, så vil nye kurs bli satt opp fortløpende ved tilstrekkelig etterspørsel og behov. Normalt skal slik behov meldes fra klubbene til regionene. Nye lisenser ervervet i de to første årene av lisensperioden (årstall for teorikurset) vil være gyldige i den perioden de er ervervet. Lisenser ervervet i tredje år i lisensperioden vil være gyldige for det året samt påfølgende treårsperiode. Vi ser derfor for oss at de fleste kursene blir konsentrert til det siste året i perioden og vinteren det første året i perioden, da det gir maksimal uttelling med sikte på varighet.
NMF vil sørge for at det blir satt opp nødvendig antall oppdateringsseminar i siste året i perioden, slik at alle som trenger det vil få mulighet til å oppdatere seg uten å måtte reise alt for langt. Deltakelse på jurykurs vil automatisk oppdatere alle lisenser innen området kurset holdes for (MC/SS, båt eller radiostyrt).
NMFs jurylederseminar vil oppdatere alle lisenser, men der deltar kun de som grenene innstiller.

NMF er kjent med at det er en del funksjonærer med lisenser som gikk ut 31.12.2014 eller tidligere som har ytret ønske om oppdatering. Vi vil derfor sette opp ett eller flere slike seminar i løpet av denne høsten/vinteren. Vi ber derfor om at klubbene melder behov inn til regionene så snart som mulig, slik at vi kan planlegg hvor vi trenger å sette dem opp.

Seminarene er nå gitt en varighet på åtte timer, og er felles for alle grener innen området.

Tekniske kontrollanter, stevneledere og jurylisensierte deltar på samme seminar.
I tillegg vil vi fortsatt tilby seminar i tilknytning til grenenes arrangørkonferanser, dersom noen grener ønsker det. Disse vil følge samme fagplan som regionale seminar, og vil derfor gjelde for alle grener innen området, selv om en del av undervisningen vil ha den aktuelle grenens regelverk og problemstillinger som basis.

Følg med på kurskalenderen på vår hjemmeside, der blir kurs og seminarer fortløpende publisert http://www.nmfsport.no/index.php/kurskalender