Saker til behandling på årsmøtet lørdag 11. februar 2012!

Saker til behandling på årsmøtet lørdag 11. februar 2012!

Ved fristens utløp den 15. januar 2012 var det ikke innkommet saker eller forslag til behandling under punkt 7 på sakslista. Ei heller forslag til endring av kontingenter for 2012 under pkt. 8.

Fra styret er det fremmet følgende sak til behandling under punkt 7:

Endring av vedtektene § 4 under punktet MEDLEMSKONTINGENTER OG AVGIFTER.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
– Medlemskontingenten innbetales pr. kalenderår, og innbetalt kontingent kan IKKE kreves tilbakebetalt.
– Medlemmer under 19 år og støttemedlemmer betaler lavere kontingent enn medlemmer over 19 år.

BEGRUNNELSE:
Styret er av den formening at det vil være mest korrekt å endre fra over/under 17 år til over/under 19 år da dette harmonerer med Idrettsregistreringen og ikke minst junioralder og aldersgrensen for ungdomslisens.


Andre saker:
Retningslinjer for tildeling av støtte til medlemmer som deltar på internasjonale mesterskap.
– Solør MCK vil, dersom økonomien i klubben tillater det, kunne bidra med reisestøtte til utøvere som deltar i internasjonale mesterskap.
– Utøverne må selv søke klubben om dette med vedlagt budsjett for deltakelsen, samt bekreftelse på deltakelsen.
– Solør MCK skal budsjettere med denne budsjettposten som fremlegges på årsmøtet for godkjenning.
– Det kan søkes om inntil KR 2 500,- pr. deltaker.

BEGRUNNELSE:
Med bakgrunn i klubbens stasing på breddeidrett, for dermed å få frem eliteutøvere ut i internasjonale konkurranser, er det ønskelig å kunne støtte utøvere med noe økonomi for dermed å stimulere til økt satsing på nettopp internasjonal satsing.
Dette vil også få både utøvere og klubben mer synlig i mediebildet.