Referat fra ÅRSMØTET 2015 – PREMIEGALLA og ÅRSFEST!

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2015

Solør Motorcykkelklubb (SMCK) avholdt årsmøte på Heia Hotell, Våler i Solør LØRDAG 14. FEBRUAR 2015, kl 16:00.
Det var nærmere 40 personer tilstede og av disse var det 33 stemmeberettigede medlemmer.

ÅPNING

Formannen åpnet møtet og ønsket alle hjertelig velkommen og han hadde nok svært gjerne sett at flere hadde kommet til årets viktigste møte i Solør MCK.

1. Godkjenning av de stemmeberettigede
Det var totalt 38 fremmøtte, og av disse var det 33 stemmeberettigede.

2. Godkjenning av møteinnkalling, saksliste og forretningsorden
Møteinnkalling, saksliste og forretningsorden ble ENSTEMMIG GODKJENT

3. Valg av møteleder, referent(er) og 2 representanter til å underskrive protokollen
– Møteleder: Rune Vangen
– Referenter: Marianne Åslund Brandett og Roy Øwre
– 2 repr. til å underskrive protokollen: Odd Hynne og Kristin Sejersen.

4. ÅRSBERETNING
Årsberetning for 2014 ble gjennomgått av formannen.
ENSTEMMIG GODKJENT med et tillegg om at klubben hadde deltatt på
NMF Region Innland sitt årsmøte i mars 2014.

5. ÅRSREGNSKAP
Årsregnskap for 2014 ble gjennomgått og ENSTEMMIG GODKJENT.

6. SAKER TIL BEHANDLING
Det var ikke innkommet saker til behandling under punkt 7.

7. MEDLEMSKONTINGENTEN 2016
Fra styret er det fremmet følgende sak til behandling under punkt 8:
INGEN endring av kontingent for 2016.

BEGRUNNELSE:
Styret kan ikke se noen god grunn til endring av medlemskontingent for 2016 til tross for at det ikke har vært endringer de siste åtte årene.
SMCK har en forholdsvis rimelig kontingent som ikke skremmer nye medlemmer fra å komme med i klubben, og det skal ikke være kontingenten som skal være bærekraften i klubbens økonomi. ENSTEMMIG VEDTATT

8. BUDSJETTFORSLAG 2015
Budsjettforslag ble gjennomgått av formann og sekretær. ENSTEMMIG VEDTATT

9. Behandling av langtidsplan 2013 – 2016 og Handlingsplan
Årsmøtet ble orientert om at langtidsplanen for 2013 – 2016 ble behandlet på årsmøtet i 2013, og handlingsplanen for 2015 er i tråd med budsjett og de planer som er utarbeidet for 2015. TIL ORIENTERING

10. VALG

Hovedstyret ble valgt iht. valgkomiteens innstilling. Det var ingen motkandidater.
Valgkomiteens forslag ble ENSTEMMIG VEDTATT av årsmøtet.

Det nye styret fikk fullmakt til å velge representanter til offisielle møter i NIF (Hedmark IK og Våler Idrettsråd) og NMF (NMF Region Innlandet, samt NMFs Motorsportkonferanse).

Valg av medlemmer til undergruppene fikk også styret fullmakt til å velge.

Den nye styresammensetningen ser dere på den forrige nyheten eller på denne linken; https://www.solormcklubb.no/vis.asp?hvilkenID=51&tabselect=smck

AVSLUTNING
Den nyvalgte formannen takket for tilliten fra medlemmene og understreket at vi i 2015 sammen skal fortsette det gode arbeidet til beste for klubben vår. For at vi skal klare dette trenger vi fortsatt hjelp av alle sammen.
Dette er ”teamwork”!
Solør MCK er en så stor og allsidig klubb at klubbstyret ene og alene kan ikke klare alt dette arbeidet.

Hun ønsket også å takke styret for meget godt samarbeid og et vel gjennomført 2014. Stor honnør til medlemmene for flott innsats og for at de bruker så mye av sin fritid slik at vi andre får kjøre og drive med sporten vår.

Hun ønsket alle en fin sesong, men igjen minnet han om viktigheten av å stille opp og hjelpe til på dugnadene.