Jule- og nyttårshilsen fra president Norges Motorsportfoerbund!

Kjære motorsportvenner!

Finanskrise og klimaendringer stiller også idretten overfor betydelige utfordringer. Når markedene svikter vil det også berøre finansieringen av idretten. Det knytter seg stor usikkerhet til om inntektene fra markeds- og medierettigheter og pengespill som vi har basert finansieringen av norsk idrett på, vil kunne opprettholdes i årene fremover.

Globalt opplever motorsporten tilbakegang og selv i våre nærmeste naboland peker kurvene nå tydelig nedover. I NMF har vi imidlertid klart oss bra hittil. 2010 ble et aktivitetsmessig toppår og i 2011 har vi klart å opprettholde en del av de gode trendene. Men selv om aktivitetstallene har fortsatt å øke ligger det an til at vi for første gang på mange år vil få en viss omsetningsnedgang. Med god økonomisk kontroll har imidlertid dette vært greit å håndtere.


Sterkere satsing på toppidrett

På det siste seksjonsårsmøtet i NMF avdeling Norges Motorsykkelforbund gikk et flertall inn for en revurdering av forbundets toppidrettspolitikk. Forbundsstyret satte etter dette i gang en prosess for å utvikle en modell som også skulle gi mulighet for å kunne tilføre kompetanse og arbeide systematisk også med utøvere og lag på senior elitenivå. Resultatet er at Motorsportakademiet nå blir etablert. Vellykket forbundsdrift og gode økonomiske resultater har gjort det mulig få en finansiell basis for å kunne utvikle en toppidrettsmodell som skal bygge på mange av de samme prinsipper som Olympiatoppen. Løsninger og kompetanseutviklingsopplegg skal skreddersys for den enkelte utøver og lag som får samarbeidsavtaler med Motorsportakademiet. Slike avtaler forutsetter fortrinnsvis at utøverne har resultater i verdenstoppen, finansielt grunnlag for egen satsing og er villig til å underlegge seg et system med klare vilkår.

Motorsportakademiet skal være et idrettsfaglig kompetansesenter som også har management som et viktig fagfelt det skal arbeides med. Det skal være en samarbeidspool hvor det blir vesentlig å oppnå et godt samspill mellom utøver, næringsliv/sponsorer, gren og klubb. Utdanning av trenere og management medarbeidere som pressekontakter og markedsmedarbeidere vil stå sentralt.
Marius Dammyr og Pål Magnussen vil spille nøkkelrollene i oppbyggingen av Motorsportakademiet.

Det blir viktig for NMF å føre videre modell og kultur fra Team Norway konseptet vi har hatt i noen år på juniorsiden. Gjennom sterk vektlegging av faglighet og kompetanse kombinert med nøkternhet har vi lykkes med å drifte en toppidrettsorganisasjon hvor vi får mye ut av lite. Dette blir også viktig for Motorsportakademiet som også skal overta koordineringsansvaret for den utviklingsorienterte ungdomsidretten.


Flott motorsportgalla

I forbindelse med den tradisjonelle motorsportkonferansen ble det i november gjennomført en svært vellykket motorsportgalla. Arrangementet var basert på samme modell som Idrettgallaen med nominerte i ulike klasser. Dette gjorde at spenningen var stor når konvolutter ble åpnet av høytidsstemte prisutdelere og vinnerne ble kåret. Show, underholdning og festkledde motorsportsstjerne gjorde gallaen til en minnerik opplevelse. Alle prisvinnerne gratuleres nok en gang! Årets Motorsportutøver, som gjorde rent bord innen vannjet, ble både norsk, nordisk, europeisk og VERDENSMESTER. Ronny ”smurf” Mangerud har selv opplevd en ny vår etter at han gikk inn som trener for Team Norway Jetski. For øvrig var det en rørende opplevelse når motocrossutøver Christian Flaten fikk prisen for Årets Forbilde. 16 åringen fra Lier har kjempet han hard kamp mot kreft og fremstår likevel som et lysende forbilde og positiv støttespiller for sine medelever på Norges Toppidrettsgymnas og andre steder i motorsporten hvor han er med. Hans trener Roy Snellingen kan også gratuleres med å ha oppnådd den høyeste utmerkelsen en motorsporttrener noen gang har fått i norsk idrett da Idrettsstyret kåret han til Årets Trener.


Bedre forsikringsordning

NMF er svært fornøyd med å ha fått ny forsikringsavtale for forbundets lisensierte utøvere som innebærer bedre forsikringsdekning og flere forhold det ytes dekning for. I tillegg er det innført en behandlingsgaranti innenfor 1 eller 3 måneder, avhengig av hva slags lisens man har.

Idrettens Helsetelefon er et nytt tilbud. Ved å ringe 02401 vil våre utøvere nå kunne få råd og veiledning hvis de blir skadet.

Med den nye forsikringsordningen må alle legge større vekt på hva slags lisens de skal velge. Alle som er opptatt av å få maksimal forsikringsdekning bør bestille internasjonal lisens. Nasjonal lisens og ungdomslisens gir utvidet dekning, mens treningslisenser og andre lisenser kun gir en grunndekning omtrent på det samme nivået som i den gamle forsikringsavtalen.

Alle oppfordres til å lese brosjyren om forsikringen og informasjonen på forbundets nettsider.


Lisensreform har gitt resultater

For et par år siden ble forbundets lisenssystem satt under lupen og en arbeidsgruppe utredet muligheter og ga råd til forbundsstyret om å foreta en del endringer for å stimulere til økt aktivitet. Reformen som ble vedtatt innebar bl.a. at de gamle tilleggslisensene ble avskaffet og det ble åpnet for at man for en og samme pris kan løse lisens i alle de grener man har gjennomført og bestått lisenskurs innenfor hver av våre særidretter. Mange har benyttet seg av dette slik at grunnlaget for økt aktivitet er blitt styrket.


Kompetanse – klubber – regioner

Kompetanse har topp prioritet i NMF. Det settes betydelige ressurser inn på å øke kompetansen i klubbene. Forbundsstyret har det siste året jobbet med en gjennomgang av vår utdanningsmodell for å styrke kvalitet og effektivitet i utdanningsarbeidet. Ny medarbeider er ansatt for å arbeide med dette fagfeltet og det er lagt en plan om å involvere regionene langt sterkere i utdanningsarbeidet.

I det kommende året legges det blant annet opp til å utdanne et rekordhøyt antall nye trenere på trener 1 og trener 2 nivå.

Videre er det igangsatt et forprosjekt for å utvikle ”fyrtårnklubber” i hver av motorsportregionene.


IT

Innføring av nytt medlems- og aktivitetsadministrasjonssystem har bydd på store utfordringer. Det har vært trått å få alle til å trekke i samme retning og vi har derfor ikke fått optimalt utbytte av det nye systemet. De omstridte transaksjonsgebyrene ble avskaffet under behandlingen av forbundets budsjett for 2012 slik at i alle fall ikke dette elementet skal stå i veien for å lykkes med å få et sårt tiltrengt IT-system til å fungere etter forutsetningene. Vi er ikke fornøyd med tingenes tilstand på dette området og er derfor for fullt inne i prosesser for å se på hva som kan gjøres for å lykkes med å få til en varig, fremtidsrettet og vel fungerende løsning.


Miljø

Jeg vil som såkalt ”grønn” president fortsatt anmode klubber i det ganske land om å jobbe med miljø da dette i fremtiden vil være svært viktig for motorsporten.
Tidligere har jeg understreket at NMF IKKE skal være noen miljøvernorganisasjon, og dette mener jeg så absolutt, men i fremtidens idrett over hele verden vil miljø bli satt på dagsorden i langt sterkere grad. Dette må vi akseptere, og det er bedre at vi tar tak i dette så raskt som mulig og også her er i forkant av begivenhetene, for det vil tvinge seg frem uansett.


Motorsportens Hus

Etter at forbundstinget i 2009 ga forbundsstyret i oppgave å vurdere eiendomskjøp som alternativ til fortsatt leie av forbundskontor har vi besluttet å kjøpe et kontorbygg i Drammen sentrum. Det nye Motorsportens Hus ligger i Nedre Storgate 42, og vi håper og tror lokalene vil fylle organisasjonens behov i mange år fremover. Administrasjonen vil være i gang i de nye lokalene fra årsskiftet.


Viktig strategi- og planarbeid

Høsten 2012 skal det avholdes årsmøter i avdelingsforbundene. Videre kurs skal stakes ut, planer skal oppdateres og det skal velges nye avdelingsforbundsstyrer. NMF ønsker størst mulig engasjement i dette arbeidet. På alle nivå i forbundet oppfordres det til gjennomgang av de planer som vi bygger vår virksomhet på. Det tas sikte på å få i gang noen prosesser som kan bidra til at signalene fra grasrota blir en vesentlig del av grunnlaget for arbeidet med vår fremtidige idrettspolitikk og våre budsjetter.


Foran ny spennende sesong

Vi står foran en ny motorsportsesong med en rekke spennende satsinger. Det er viktig at vi får til positiv utvikling på alle nivå. NMF skal fokusere både på bredde og topp. Hverdagsaktiviteten i motorsporten har stor betydning i mange norske lokalsamfunn og det er hyggelig å registrere at mye av det som gjøres ikke går upåaktet hen. På Idrettsgallaen i 2012 kan vi blant annet glede oss over at Liss Thomassen fra Grimstad er nominert som ”Årets Ildsjel” og at NMK Notodden er nominert som kandidat til integreringsprisen. Innenfor barneidretten gjøres det også mye godt arbeid og kommende sesong ser vi spent frem til at klubbene skal ta i bruk de 75 første elektriske barnemotorsyklene som nå er ute i markedet. Noen av dem skal bl.a. brukes i et forsøksprosjekt hvor man tilbyr motorsykkelaktivitet i skolen og kombinerer fysisk aktivitet og trafikksikkerhetsarbeid.

Mange norske motorsportutøvere skal ut i verden for å måle krefter med de beste fra andre nasjoner. Vi håper at enda flere nordmenn skal hevde seg og det er særlig gledelig å registrere at vi er i ferd med å få mange ungdommer med stort potensiale. I flere grener ser vi at Team Norway konseptet begynner å bære frukter.

Nasjonalt håper vi på god oppslutning om våre arrangement og mesterskap på alle nivå. Båtsporten fortsetter å være gode på å arrangere internasjonale mesterskap i Norge. Etter en lang tradisjon med VM runder i Offshore Class 1 i Arendal flyttes dette prestisjefylte storarrangementet til Larvik.

I de andre særidrettene er det ønskelig å få flere internasjonale arrangement til Norge. Riska tok utfordringen og arrangerte VM-runde i langbane Speedway på Forus travbane ved Stavanger. Etter å ha fått gode skussmål fra FIM går de på en ny runde i 2012.


Lojalitet og samarbeid

Også i denne jule- og nyttårshilsen vil jeg på det sterkeste appellere til at vi alle er lojale mot lover og regelverk, samt jobber aktivt for å følge opp planer og prosjekter og det vi i NMF står for.
Ved å opptre profesjonelt og følge pålagte regler og bestemmelser vil vi både skåne oss selv og alle våre funksjonærer og utøvere for både uhell, skader og andre ubehageligheter.


Julehilsen – avslutning

Jeg vil herved takke for innsatsen og et utmerket samarbeid i året som vi snart har bak oss og ønske alle lykke til med forberedelsene til 2012-sesongen.

Ta dere noen late dager i fred og ro og lad batteriene til 2012, et år som garantert vil bli både arbeidsomt og hentisk da det fremdeles står mange utfordringer foran oss.

Fredelig Jul og Godt Nytt År.

Med vennlig hilsen/Best Regards
NORGES MOTORSPORTFORBUND/NORWEGIAN MOTORSPORT FEDERATION
Roy M. Öwre
President

Kontor/Office +47 990 42 580
Mobil/Mobile +47 990 42 580
E-mail magnoewr@online.no

www.motorsportforbundet.no

Ride Green – Tenk på miljøet