Innkalling til årsmøter i NMF avdelinger / seksjoner!

Innkalling til årsmøter i NMF avdelinger / seksjoner!

§ 17 i lov for NMF sier blant annet følgende om seksjonsårsmøter:
”Seksjonsårsmøter avholdes hvert annet år for hver av forbundets særidretter innen utgangen av november måned. Seksjonsårsmøter holdes året etter og året før hvert ordinære forbundsting.»
Seksjonsårsmøtene avholdes også denne gangen på samme sted og helg som den årlige Motorsportkonferansen.
– Avdelingsforbund Motorsykkel: Fredag 7. november 2014 kl. 15.00.
– Avdelingsforbund Båtsport: Lørdag 8. november 2014 kl 10:30
– Avdelingsforbund: Radiostyrt Motorsport: Lørdag 8. november 2014 kl 15:00
– Avdelingsforbund Snøscootersport: Søndag 9. november 2014 kl 09:00
Alle møtene avholdes på Quality Hotel Tønsberg

§ 18 i NMFs lov fastsetter representasjonen på seksjonsårsmøtet:
a) Forbundsstyret
b) Seksjonsstyret
c) Delegater fra klubbene med aktivitet i respektiv særidrett, etter følgende skala:
• 001 – 050 medlemmer 1 delegat
• 051 – 100 medlemmer 2 delegater
• 101 – 200 medlemmer 3 delegater
• 201 – 300 medlemmer 4 delegater
• 301 og flere medlemmer 5 delegater
d) 1 representant fra hver av regionene.

Som beregningsgrunnlag benyttes idrettens siste tilgjenglige oppgaver over medlemmer/aktive tilknyttet seksjonens aktiviteter.
Delegatene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller på medlemsmøte med dette valg kunngjort på saksliste, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet.

Klubbene kun kan velge utsendinger til seksjonsårsmøtet som har tilknytning til grener for den aktuelle seksjon/avdelingsforbund/særidrett i NMF.
Delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4 (Kjønnsfordeling).

§ 20 i lov for NMF fastsetter dagsorden for seksjonsårsmøtet:
1. Godkjenne de fremmøtte delegatene og deres stemmerett.
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er) og sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle beretning for årsmøteperioden.
5. Behandle seksjonens regnskap.
6. Behandle innkomne forslag.
7. Behandle handlingsplan og budsjett.
8. Velge:
a) Leder/seksjonens representant til forbundsstyret
b) Nestleder/seksjonens vararepresentant til forbundsstyret
c) 3 – 9 grenansvarlige seksjonsstyremedlemmer (maksimalt 1 person pr. gren
ved 3 eller flere grener).
d) 3 – 9 personlige vararepresentanter for de grenansvarlige seksjonsstyremedlemmene
e) Ungdomsrepresentant med vararepresentant
f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer

Om forslag som ønskes behandlet sier NMFs lov:
«Forslag som skal behandles på seksjonsårsmøtet og påmelding av delegater må være sendt seksjonsstyret senest 4 uker før seksjonsårsmøtet. Fullstendig saksliste med alle dokumenter, inkludert valgkomiteens innstilling, må være utsendt minst 2 uker før seksjonsårsmøtet.»

Siste frist for påmelding av delegater og forslag som skal behandles på seksjonsårsmøte må være seksjonsstyret (NMF`S kontor) i hende senest fredag 10. oktober kl 15.00. Fullstendig saksliste og eventuelt andre nødvendige saksdokumenter med forslag gjøres tilgjengelig på NMFs nettsider fredag 24. oktober.

Komplett trykket hefte med sakspapirer vil bli utdelt ved innsjekk på seksjonsårsmøtet.
Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på seksjonsårsmøtet.