Informasjon fra NMFs Forbundsstyre og generalsekretær!

VIDERE BEHANDLING AV SAKER FRA GRENMØTENE PÅ MOTORSPORTKONFERANSEN
Det minnes om at det som foreligger av forslag fra grenmøtene på Motorsportkonferansen vil bli tatt videre derfra til de rette organer i forbundet som kan treffe beslutning i sakene. Dette innebærer at forslagene fra grenmøtene håndteres som innstillinger.
I tilfeller hvor det for eksempel foreslås å opprette arbeidsgrupper vil det enten være seksjonsstyre eller forbundsstyre som kan gjøre endelig vedtak. Enkelte saker som kommer fra Motorsportkonferansen vil også kreve videre saksbehandling før de kan fremmes for endelig behandling i besluttende organ. I noen tilfeller må også sakene innom fagutvalg. Oppfølgingsprosessene vil derfor kunne ta noe tid for å sikre best mulig behandling.
Grenlederne må bidra til at sakene blir brakt videre til politisk behandling ved at de fremmer saksforslag etter standard prosedyre.

OPPFØLGING BUDSJETT 2012
Transaksjonsgebyr på medlemskontingent og lisenser avvikles.
Inndekning skjer gjennom at klubbkontingenten økes.
I denne omgang fjernes i tillegg øvrige transaksjonsgebyr, men det vurderes å kunne gjeninnføre gebyrer på øvrige transaksjoner som påmelding osv. når datasystemet fungerer helt etter forutsetningene.
I tillegg reduseres reise og oppholdskostnader med kr 200.000,- i budsjettet for 2012.

BUDSJETTVEDTAK – KONTINGENTER OG AVGIFTER 2012
Klubbkontingenten justeres fra 2012 for å oppveie inntektstap som følge av avskaffelse av gebyrer på kontingentinnkrevning. Det fastsettes følgende kontingenter for medlemsklubber i NMF som inkluderer bane- og arrangementsforsikring:
0 – 50 medlemmer – KR 5.750,-
51 – 200 medlemmer – KR 9.200,-
201 – 350 medlemmer – KR 12.050,-
351 – 500 medlemmer – KR 16.200,-
501 eller flere medlemmer – KR 22.000,-

BUDSJETTVEDTAK – LISENSER 2012
Lisensprisene opprettholdes i 2012 på samme nivå som foregående år, kun justert for konsumprisindeksreguleringen basert på Statistisk Sentralbyrås prognose på 1,6 %, rundet opp til nærmeste hele KR 50,-.

OPPSUMMERING MOTORSPORTKONFERANSEHELG OG MOTORSPORTGALLA
Forbundsstyret uttrykker stor tilfredshet gjennomføringen av årets Motorsportkonferanse og Motorsportgalla.

Det vil være riktig å fortsette å ha en plenumssekvens i innledningen for blant annet å få satt søkelys på aktuelle spørsmål legge premisser for den formelle og uformelle kommunikasjon gjennom Motorsportkonferansehelgen.

Motorsportgallaen var en svært vellykket modell og showet ble gjennomført med stor suksess.

Ledermøtet ga sin enstemmige tilslutning til forslaget fra forbundsstyret om å avskaffe transaksjonsgebyr i medlems- og aktivitetsadministrasjonssystemet med inndekning gjennom økning av kontingenten klubbene betaler til NMF og utgiftsreduksjoner.
Høringen støttet også den foreslåtte justering av lisensprisene. På denne bakgrunn justeres budsjettet for 2012 i henhold til dette.


Med bakgrunn i den siste tidens negative medieoppmerksomhet har NMFs styre og administrasjon umiddelbart tatt grep og vil imøtekomme denne urettferdige kritikken ved å legge ut en direktelink på forbundets hovedside oppe på høresiden merket ”Forbundsstyret informerer”; http://www.motorsportforbundet.no/portal/page/portal/motorsport

På linken under finner dere NMF TV med film fra arrangementer; http://www.motorsportforbundet.no/portal/page/portal/motorsport/forbund/artikkel?displaypage=TRUE&element_id=152068

Hentet fra www.nmfsport.no