CIRCUIT RACING 2017 – tanker – visjoner – forslag!

Bakgrunnen for denne «visjons-oppsummeringen» er bl.a utfordringene som flere deler av miljøet har møtt underveis i 2016. Noen arrangørklubber har merket stor nedgang i påmeldinger til NM/NCup, selv om andre igjen ikke har merket spesielt med frafall.

Med bakgrunn i at det har vært noe støy i miljøet (berettiget eller ikke) med deltakelse og andre forhold, ble grenkontaktene kontaktet av noen «gamle ringrever» i miljøet, hvor de lurte på om vi ønsket noen innspill fra de om hvordan man kan ta sporten videre på en positiv måte.

Vi som sitter som grenkontakter ønsker selvsagt alle slike positive innspill velkommen, og vi hadde en første «brainstorming» i form av et uformelt møte på Karlskoga under NM der samt en tilsvarende prat under NM på Vålerbanen.

De som bidro i denne sammenhengen var Geir Hestman, Dag Steinar Sundby, Terje Ødegård og Hårek Flathaug. Roy Øwre var og med på disse møtene sammen med grenkontaktene.

Det som kom fram av forslag for å få både større deltakelse (en ønsker gjerne vekst, ikke bare stabilisert antall deltakere) og en bedre forutsetning for arrangørene å på et tidligere tidspunkt få oversikt over antall deltakere.

I tillegg har jeg, i min posisjon som grenkontakt, og gjort meg noen egne tanker på enkelte punkter.

Hensikten med dette brevet er å utfordre dere som motter det til å starte en diskusjon allerede nå på hvor vi skal ta sporten videre, og hva man skal gjøre allerede fra 2017. Det er under her mange punkter, noen allerede diskutert med noen av dere. Ut fra omfanget vet jeg av erfaring at det vil være umulig å avvente dette til MSK, og ønsker på mange måter og egentlig derfor å se om man finner en bred klubbuavhengig forståelse på forhånd på hvilken vei man drar sporten i 2017.

Lørdag 13 august ble det og avholdt et møte med utøverne på Vålerbanen. Der ble også mye av de forslagene som har kommet fram omtalt. De fleste ble mottatt positivt, I tillegg kom det opp noen punkter fra førerne. Noen mer realistiske enn andre. Disse er og gjengitt under her men noen kommentarer.

Jeg vil understreke at dette er forslag fra miljøet. Ingen sitter på noen fasit på hva som vil gi best virkning for å få sporten større. Ut fra de signaler som er kommet, tror jeg imidlertid miljøet er overmodent for positive endringer.


FORSLAG KOMMET PÅ BORDET IFM UFORMELLE MØTER MED DE OVENNEVTE OG SOM ER ØNSKELIG Å VIDEREFØRE UTREDNING OG SE PÅ MULIGHETER FOR FØLGENDE ENDRINGER:

– Seriepåmelding (SP) gjeninnføres
– Innføre Standard 600 klasse for A-fører
– Rookie som benevnelse tas bort. Klassen endres til NorgesCup, også i navnet
– Innføre egen Jente-Cup
– Fase ut Nasjonal som egen klasse i Moderne (sendes tilbake til Classic, hvor den oppsto)
– Vurdere C-klassen


SERIEPÅMELDING GJENINNFØRES
Seriepåmeldingen bør vurderes gjeninnført. Arrangører får da en bedre forutsetning for deltakere på arrangementene.

Forslaget går på å benytte de midler som blir innbetalt til å premiere (med pengepremier) etter endt sesong iht plassering i serien. Premiering minimum ned til 10.plass i sammendraget, og for klassene SB, SST, R600, R1000 og evt ny STD600 (se lengre ned).

Dersom det er økonomisk mulig vil nok premiering helt ned til 15plass gi større effekt enn økning for de 10 som fra før mottar premie.

Det bør vurderes at utøvere må være seriepåmeldt for å komme på sammenlagt-listene for NM og N-Cup. Stiller man opp kun i enkeltløp, uten seriepåmelding, får man kun løpsresultat som «wild card» fører.

Innbetalingene går dermed direkte tilbake til utøverne som har betalt. Størrelsen på hva gebyret bør være på bør diskuteres, og viser her til vedlagte regneark som viser et forslag til dette samt fordeling av premier.

Trolig vil en kombinasjonen av seriepåmelding og premiepott, også et stykke ned på resultatlisten sammenlagt, medføre jevnere (og større?) deltakelse på løpsrundene og ikke minst gi arrangørene bedre forutsetninger for å vite antall deltakere på et tidligere tidspunkt.

Det er i denne sammenheng og ønskelig å utfordre klubbene på en diskusjon om man bør se på større forpliktelser blant de som deltar i NM. I hvert fall om det blir færre runder. Skal man kunne kreve at deltakere på NM forplikter seg til deltakelse på alle runder om denne seriepåmelder seg (kommer en ikke må en allikevel betale og får DNS i resultatlisten). Refusjon fra arrangør gis kun om utøver fremviser dokumentasjon på at enten MC eller fører er «vrak»? Dette vil i så fall være på linje med flere andre idretter. Om enkelte utøvere i andre idretter ikke møter på NM blir det storbråk, også i media. Skal vi legge lista lavere? Og i så fall, hvorfor?


BRUK AV SAS – SP
Som et eget lite punkt under SP, kan jeg informere om at dette er diskutert med NMD sin dataansvarlige i forhold til teknisk løsning, og han bekrefter at man har løsning som dekker behovet.


INNFØRE STANDARD 600 KLASSE FOR A-FØRER
Det har, uformelt, vært forespurt i miljøet om en slik klasse er av interesse, og mange, både
nåværende og tidligere førere, ser svært positivt på en standard-klasse for 600. Importørene er og positive, og man ønsker å utrede muligheten for et samarbeid som er positivt for både importører og utøvere. Fast pris på MC-pakke og fast rabatt for lisens-innehavere er en forutsetning.

En kan her få muligheten til å fylle på klassen Superstock unnenifra med en rimeligere inngangsverdi.
Fordel å få med importørenes interesse for sporten igjen.

Klassen bør evt. kjøre trening, kval og løp sammen med Superstock, men premieres for seg selv.
Dersom interessen blir stor nok, kan man senere søke om å få NM-status (må vel kjøres som N-Cup i 3 år før man kan søke NM status).

Det blir trolig et møte med importørene snarlig.


ROOKIE SOM BENEVNELSE TAS BORT. KLASSEN ENDRES TIL NORGES-CUP, OGSÅ I NAVNET.
Klassenes navn bør vurderes endret til Norges-Cup 600 og Norges-Cup 1000 for å få bort stempel som rekruttklasse samt at den får den korrekte benevnelse iht konkurransenivå.


INNFØRE EGEN JENTECUP
Antall kvinnelige lisensinnehavere har de siste årene økt kraftig. Det er og vært en økning i kvinnelige deltakere i konkurranser, men mange jenter er og avventende til å delta i løp med gutta.

Det er derfor svært trolig at tiden er moden for igjen å innføre en JenteCup med egne løp både for å øke kvinneandelen på konkurransehelgene og å øke rekrutteringen ytterligere.

Og øker jenteandelen på denne type arrangement er det og svært store mulighet for at antall gutter øker i tillegg.

Om klassen bør ha begrensning/oppdeling i kubikk eller annet er ikke diskutert.


FASE UT NASJONAL SOM EGEN KLASSE I MODERNE (SENDES TILBAKE TIL CLASSIC, HVOR DEN OPPSTO?)
De siste årene er det denne klassen som trolig har hatt størst frafall i antall deltakere.
Årsak til reduksjonen er vanskelig å peke på. Frysing av årsmodell, begrensning i deltakelse for NM-førere kan være medvirkende årsaker.

Fornyelse av mc-parken til deltakerne er imidlertid noe som miljøet trolig vil være tjent med for å kunne få importørene mer interessert i å bidra til sporten (for å bla få til gode tilbud på sykkel og deler).

Å fase ut Nasjonal som egen klasse i Moderne RR er noe en bør diskutere. De som tidligere har deltatt i nasjonal vil kunne delta i andre klasser selv om de ikke oppgraderer MC, men de vil kunne implementeres i f.eks. Norgescup 600/1000. Nasjonal får og kjøre på classic…..


VURDERE C-KLASSEN
Miljøet (både utøvere og arrangører) bør vurdere om C-klassen skal bestå under NM og N-Cup.

Det er mulig det både for rekruttering og for utøvere er bedre om disse løpene burde vært
gjennomført kun i klubbregi ifm treningsdager på den enkelte bane.

Klassen må veies opp mot totalen av tidsskjemaets oppsett, total kjøretid for alle klasser og generell gjennomføringsmulighet for arrangør.

Det hadde vært en fordel om klubbene kunne gitt noen tall på deltakere, antall som aldri rykker opp, antall som har rykket opp til «B». Hvor mye rekruttering har man via C?

Er C en klasse som evt. bør printeres lavere eller høyere enn en evt. ny JenteCup?


ANDRE SAKER/INFO FRA GRENKONTAKTENE:

LØPSGJENNOMFØRING 2017.
På MSK 2015 ble det stemt positivt for å endre reglement for løpsgjennomføringen. Dette ble
dessverre ikke fremlagt seksjonsstyret MC iht ønske fra MSK, og dermed ikke gjort gjeldende for inneværende sesong. Dette vil bli gjort for 2017-sesonen med mindre annet blir ønsket fra miljøet under årets MSK.


ANTALL LØPSHELGER
Ønsket fra utøvere var før 2016 sesongen at de ønsket flere runder, noe som har blitt gjennomført i år. Ut fra de signaler som man har mottatt fra arrangører og en del utøvere, har løsningen ikke vært så positiv som man trodde.

For 2017 er grenkontaktenes oppfatning at man sterkt bør vurdere maksimum 4 konkurransehelger for 2017, evt. med tillegg av SB finale som siste år om arrangøren ønsker å opprettholde tilbudet.


KOSTANDER FOR UTØVERE:
Som «alltid» er det flere som klager på at det er alt for dyrt å delta på NM/NCup. «Lite kjøring for mye penger» er gjerne et utsagn som går igjen, selv om påmeldingsavgiften gjerne ikke er det utøverne bruker mest penger på i løpet av en slik helg.

Dette til tross for at prisen egentlig er blitt redusert de siste årene da bl.a. fredagstreningen er blitt inkludert for de fleste klasser. Dekk-kostnader er trolig en større andel av kostnadene til de aller fleste utøvere, men man hører lite klaging på den delen av «budsjettet».

Uansett er dette en sport som koster en del, og spørsmålet er om det er mulig å redusere
kostnadene.

En mulighet er om klubbene kan love en reduksjon i startavgiften dersom det f.eks. blir et
minimumsantall på seriepåmelding og/eller påmeldte/innsjekkede utøvere ved runden.
Dersom startavgiften for 2017 settes til samme som i år; 3 600,- (ved SP), kan man da f.eks. love en refusjon på kr 300 ved 125 deltakere og 600 ved 150 deltakere?
Eller blir dette «bare pæs».

Skal men sette begrensning på antall dekk som kan benyttes i løpet av lørdag/søndag?
I praksis løser man dette med klistermerker utøver får utdelt ved innsjekk som må på dekkene man kjører ut med. Merkene må da være av en slik type at de ikke kan flyttes.


LIVE STREAMING 2017
Avtalen som er inngått om produksjon av live streaming av konkurranser gjelder ut 2017.

Tidligere har som kjent kostnadene på prosjektet blitt finansiert over seriepåmelding, noe man gikk bort fra i 2016. Isteden valgte man en modell hvor klubbene skulle bidra med kr 100,- pr deltaker på NM/N-Cup. I tillegg hadde man en inngangsverdi på driftsmidler på ca 82 000 kr.

Regnskapet for 2016 foreligger ikke enda, men foreløpige tall viser at prosjektet i hovedsak har bestått av drift og uten investeringer. Man vil derfor trolig dra med seg en positiv inngangsverdi til prosjektet også i 2017.

Klubbene oppfordres til å ta stilling til hvordan man skal finansiere dette for neste sesong. Såfremt SP blir benyttet til et premiefond, sitter vi igjen med to muligheter; Årets løsning eller salg av faste startnummer for sesongen (evt. en kombinasjon).

Man forventer å ha full oversikt over årets regnskap på prosjektet i løpet av september. Da er det og mulig å fastsette et forholdsvis sikkert budsjett for 2017 når aktivitetsnivået for sesongen blir fastsatt.


BRUK AV SAS-SYSTEMET
Grenkontaktene er ikke spesielt imponert over klubbenes bruk av SAS-systemet, samt å forholde seg til de regler satt under arrangørkonferansen. Vi ønsker her å spesielt peke på to forhold:

1: PÅMELDINGER LØP UTENOM NM/NCUP
Klubbene ble i vår oppfordret til å benytte SAS-systemet til påmelding for utøvere tikl klubbløp og andre konkurranser – også de utenom NM og N-Cup. Bakgrunnen var bl.a at modellen for grentildelingen er under revisjon, og trolig blir aktivitet i SAS et av kriteriene.
Om denne endres allerede fra 2017 er usikkert for grenkontaktene, men vi anser det som kritisk om unnlatelse av bruk av SAS av klubbene medfører et sekssifret beløp i mindre grentildeling for 2017 (noe som faktisk kan bli en realitet).

2: FORHOLD TIL BESTEMMELSER FRA ARRANGØRKONFERANSEN
På arrangørkonferansen ble både deltakeravgift og gebyr ved for sen påmelding til konkurransene fastsatt. Arrangørene gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å konsekvent ettergi etteranmeldingsgebyret.

Det er en umulig situasjon å be utøverne om å overholde påmeldingsfrister samtidig som at det ikke er noen konsekvenser med å melde seg på ved oppmøte når løpshelga starter. Dette bør klubbene sterkt revurdere sin praksis på.

Når det er sagt kan det for 2017 kanskje være en løsning at den som seriepåmelder seg (om denne blir gjeninnført) også gis muligheten til å forskuddsbetale både SP-gebyret og alle løp samtidig når man seriepåmelder seg.

Til informasjon så har man fått vite at det fra 2017 vil være umulig for klubber å bl.a dra betaling av klubbmedlemskap utenfor minidrett.

SAS-systemet støtter også resultatservice nå og MyLaps tidtakersystemet. Ved eksport av deltakere fra SAS får man alle oppsett man trenger for å sette opp heat for konkurransehelgene (import til Orbits). Utlesing av resultat fra Orbits som importeres inn til SAS resultatservice gir automatisk resultatlister fra enkeltløp og serier. Det er ønskelig å få mest mulig automatisert, og dette bør benyttes for fremtiden. Dette er raskere enn dagens manuelle løsning, man sparer tid, og fjerner feilkilder.


VALG GRENLEDER/VARA
Det skal og i år velges Grenleder og Vara for denne. Forslag til kandidater som ønsker å bidra og å gjøre en jobb for sporten kan fremmes via valgkomiteen.

Roadracing er representert i valgkomiteen ved Geir Steinbakk. Forslag kan sendes til han på epost: gsteinb@online.no.
Formann/Leder av valgkomiteen er Bodil Larsen (bodla@online.no)
Forslag til kandidat bør inneholde mer enn bare kanskje et, for valgkomiteen, intetsigende navn. Hvem personen er, klubbtilhørighet, personens egenhet, hvorfor denne passer i en grenleder-/vararolle og kontaktinformasjon (tlf/epost) er god informasjon å sende med. En forutsetning er jo og at foreslåtte person selv ønsker og har mulighet å påta seg et slikt verv.


FORSLAG FRA MØTEDELTAKERNE PÅ MØTET VÅLER:
På møtet med utøvere på Våler, kom de forslag som er satt opp under fram.

Vi har kommentert på noen av de.

Flertallet av de fremmøtte ville at grenen skulle utrede eventuelle muligheter for:


LA KLASSENE FLYTE, SÅ EN DELER INN I TO LØPSHEAT ETTER TRENINGSTID/KVAL.
Ingen fast deling av A og B førere, men at hver enkelt stilte med helt blanke ark for hvilken klasse man skulle kjøre løp i for helgen, og at dette ble avgjort underveis ut fra prestasjonen under trening og løp.

KOMMENTAR:
Vil være svært vanskelig å gjennomføre i praksis spesielt med tanke på resultatlister i seriene og beregning av opprykk. I praksis blir det ved et slikt oppsett ingen skille på klassene bortsett fra kubikk.
Det blir heller ingen skille mellom A og B førere og deltakerne kan umulig være med å slåss om plassering i enten NM eller N-Cup.


HOLDE RACE HELGER UTENOM FELLESFERIEN.

KOMMENTAR:
Et ønske klubbene bør vurdere hensyntatt, såfremt det er arrangementsmessig mulig.


EVT. PRØVE Å FÅ TIL EN NY KLASSE IMELLOM ROOKIE OG NM FOR DE SOM IKKE TAR DET SÅ HØYTIDELIG

KOMMENTAR:
Nasjonal har vel fylt dette tomrommet uten at det har vist seg populært siste året. Vanskelig å fastsette deltakerregler og det skal og være plass i tidsskjema.


FLYTTE NM-RUNDEN PÅ KARLSKOGA TIL ANNEN BANE.

KOMMENTAR:
Bør diskuteres. Evt. løsning med ACR to veier kan gi oss 4 baner i Norge. Kan det være løsningen?

Vi håper på konstruktive diskusjoner og tilbakemeldinger.

Bente Sandem og Liz Kobberød / grenkontakter